Achtergrond / Visie

Ons (grenzeloos) onderwijs past elk kind.
Dàt is de missie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Waterland. De ondersteuning komt naar het kind in plaats van dat het kind over grenzen heen naar de ondersteuning moet. We gaan samen aan het werk zodat leerlingen succesvol worden. We ondersteunen leerlingen zodanig dat die zich veilig en gerespecteerd voelen en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

We houden ons aan een aantal heldere uitspraken over kinderen, ouders, scholen en het Samenwerkingsverband, die we hieronder weergeven.

Onze kinderen

In Waterland:
 • bieden we onze kinderen kansen op een optimale, ononderbroken ontwikkeling in hun eigen omgeving;
 • bieden we kinderen ondersteuning bij hun ontwikkeling,die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven;
 • houden wij vrijwel alle kinderen in de regio: wij bieden kinderen samen thuisnabij onderwijs aan als het kan en waar nodig zorgen we voor een specifiek aanbod van tijdelijke of langduriger aard;
 • mag elk kind er zijn: wij zorgen er voor dat elk kind op de juiste plek terecht komt, die plek waar het kind passend onderwijs ontvangt;
 • is er voor elk kind een plek op een school.

Onze ouders

In Waterland:
 • zoeken wij samen met ouders naar de beste onderwijsplek voor hun kind;
 • zijn ouders tevreden over de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en tevreden over de ondersteuning van hun kind in het bijzonder.

Onze scholen

In Waterland versterken we de kwaliteit van ons primaire proces door:
 • te investeren in brede kennis en vaardigheden bij leerkrachten en interne begeleiders op het gebied van passend onderwijs;
 • te investeren in de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften, waardoor we een beperkt beroep doen op onze aparte onderwijsvoorzieningen.

Ons Samenwerkingsverband

In Waterland:
 • werken wij op het gebied van passend onderwijs samen zodra dat kan;
 • zijn scholen leidend, zodat er vraaggericht gewerkt kan worden;
 • zorgen we voor een beperkte administratieve last, maken we onnodige bureaucratie overbodig en zetten we budgetten doelgericht in;
 • werken wij binnen het Samenwerkingsverband met meetbare doelen en maken wij resultaten zichtbaar.

Visie van het Samenwerkingsverband

Onze kernwaarden zijn:
 • een passende plek voor iedereen;
 • de leerkracht doet ertoe;
 • ondersteuning op maat;
 • onderdeel van de wijk;
 • we hebben elkaar nodig;
 • hoge en meetbare kwaliteit.
Wat vinden we belangrijk:
 1. Het kind en de leerkracht staan centraal.
 2. We werken vanuit onderwijs/ondersteuningbehoefte van het kind.
 3. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 4. Ouders zijn partner. Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
 5. We ontwikkelen Passend Onderwijs voor onderwijs en extra ondersteuning, waardoor kennis en expertise zoveel mogelijk geclusterd worden.

Links

www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland