Verslagen Ondersteunings Plan Raad onder knop O.P.R. 

Informatie over de vergaderingen van 2016 , 2017 en 2018 

Ondersteuningsmogelijkheden Samenwerkingsverband Waterland

Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van het Samenwerkingsverband vindt u onder de Tab:
Extra Ondersteuning.
Hier staat praktische informatie voor scholen en ouders over routes en het aanvragen van de diverse vormen van ondersteuning bij het Samenwerkingsverband.

Zie onderstaand model voor als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind en dat verder op school wil bespreken.

Samenwerking met ouders.

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Ouders continu betrekken bij het proces is dan ook een van de kerndoelstellingen van Passend Onderwijs.

Het betrekken van ouders bij onderwijs en het benadrukken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de opvoeding is van cruciaal belang voor het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de participatie op school maar de betrokkenheid thuis een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. “Good parenting at home” leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, betere prestaties in taal en rekenen en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus zichtbaar bij aan het vergroten van ontwikkelingskansen bij kinderen.

Het BOOT is binnen het Samenwerkingsverband het platform waar naast de scholen ook de ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.
Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:
- Samenwerkingsverband Waterland
- Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)
- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Heeft u vragen of wilt u een consultatie of een gesprek over de mogelijkheden van met betrekking tot :
- Extra Ondersteuning;
- Inzet Ambulante Begeleiding;
- Verwijzing naar het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs,
dan kunt u bellen met ons via 0299-783483 en vragen naar één van de onderstaande trajectbegeleiders/onderwijsconsulenten.

Peter  Luiken Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige
Didi Spruijt Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Onderwijsdeskundige
Marga Sijtsma Trajectbegeleider Passend Onderwijs / Maatschappelijk deskundige/
Een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ook mogelijk.

Mevrouw Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het MDO ( Multi Disciplinair Overleg).
Zij coördineert de werkzaamheden en met haar moet contact opgenomen worden bij een crisismelding en/of als het kind thuis zit of dreigt te komen zitten.  MaIl : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een aanmelding bij het BOOT kunnen de formulieren gebruikt worden die op de website staan onder formulieren. Daarnaast zijn schooleigen documenten (groeidocumenten) noodzakelijk om tot een goede afweging te kunnen komen.

Ouders als educatief partner en de Ondersteuningsplanraad.(zie ook de info onder de knop O.P.R.).

In de eerste plaats hebben ouders een stem in de ondersteuningsplanraad. Op die manier hebben ouders  mogelijkheden om hun belangen te behartigen.De communicatie met ouders verloopt o.a. via de OPR en de website.

Op de website kunnen ouders alle informatie vinden.
Het Samenwerkingsverband propageert bij scholen dat ouders in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd over eventuele extra ondersteuningsbehoefte bij hun kind. In het verdere verloop van het traject zijn ouders altijd betrokken, tot en met het deelnemen aan het ondersteuningsteam van de school.
De samenwerking tussen ouders en school bij het vinden van de juiste ondersteuning voor een leerling is essentieel. Ouders/verzorgers zijn daarbij de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De leerkracht is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs aan de leerlingen, waaronder pedagogisch klimaat, didactiek, de klassenorganisatie, etc.


Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in continue dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap.

Het Samenwerkingsverband organiseert en stimuleert educatief partnerschap in de praktijk door middel van:
  • ouders altijd deel te laten nemen aan de adviesbespreking over hun kind bij het BOOT;
  • een nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband voor ouders;
  • informatieavonden voor ouders;
  • communicatie met ouders via de website;
  • concrete afspraken over het betrekken van ouders bij het vaststellen van extra ondersteuning;
  • op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief;
  • betrekken van ouders bij het vinden van een passende plek op een andere (basis) school;
  • informatie over ondersteuning door andere instanties.

Afstemming rondom individuele leerlingen.

In de continue samenwerking tussen ouders en school is het van belang dat ouders van een leerling goed worden geïnformeeerd. Op schoolniveau worden “rechten en plichten” vastgelegd. Vrijwel alle scholen van ons Samenwerkingsverband nodigen ouders uit bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam.

Indien er sprake is van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor een leerling, dan dienen ouders in te stemmen met het handelingsdeel van dit plan.

Als op basis van de extra ondersteuning een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs, is het de school die de extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt bij het Samenwerkingsverband.

Afdrukken

Nieuwsbrief

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

RoutebeschrijvingRoute en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland