boot

Het BOOT is in het Samenwerkingsverband het platform waar scholen en ouders terecht kunnen met hun hulp- en ondersteuningsvragen.

Plaatsing leerlingen op SO/SBO met het startmoment aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Voor een zorgvuldige verwijzing en overdracht van leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs voor de zomervakantie, is het wenselijk dat de reguliere scholen bijtijds de onderwijs,-en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling in kaart brengen.
Daarmee voorkomen we een “hausse”  aan aanmeldingen op het laatste moment, waardoor de SO en SBO-scholen in de knel komen met de plaatsing van deze leerlingen.
In onderstaande Powerpoint Presentatie de aanmeldprocedure van BOOT:
Aanmeldprocedure BOOT

Het BOOT maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband en bestaat uit de volgende aangesloten partners:

- Samenwerkingsverband Waterland
- Klaarr (voorheen SBZW)
- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zijn er specifieke vragen over een dossier t.b.v. extra ondersteuning of plaatsing op een SBO, neem dan contact op met de trajectbegeleider Martijn Ruigewaard.

Yvonne Maessen is de coördinator van het BOOT en voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (M.D.O). Zij coördineert de werkzaamheden en is contactpersoon bij een crisismelding en als een leerling thuis zit of dreigt thuis te komen zitten.

Voor BOOT aanmelding zie formulieren.

 


Overzicht van de taken van het BOOT

- Consultatieve- en adviestaak
Basisscholen en hulpverleners, maar ook ouders, schoolbesturen en andere instellingen kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen met de bovengenoemde contactpersonen. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen kan men hier terecht.

- Onderzoekstaak
Centraal staat hier de vraag: "Welke ondersteuning heeft dit kind nodig?" Het kind en de omgeving worden hierbij in ogenschouw genomen. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, kan hiervoor in veel gevallen naast het door het basisonderwijs (of andere instelling) aangeleverd onderwijskundig rapport, nader diagnostisch onderzoek vereist zijn.

- Adviserende taak
Op basis van de aangeleverde en door aangestuurd onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien, rekening houdend met de beschikbare hulpverleningsmogelijkheden binnen de regio. Dit advies wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.

- Trajectbegeleiding
Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Hiervoor worden nauwe contacten onderhouden met alle hulpverleningsinstellingen in de regio. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van uitvoering van het advies.

Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de begeleidingsmogelijkheden binnen de regio en wordt, vanwege kostenbeheersing, zo compact mogelijk gehouden. Adviezen kunnen echter meer inhouden dan hulp door een onderwijsvoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen (bijv. GGZ of MKD), SO-scholen buiten het Samenwerkingsverband en jeugdhulpverlening.

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland