• Home
 • Inhoud
 • Lezen en Dyslexie

Richtlijnen leerlingdossier aanvraag Ernstige en Enkelvoudige Dyslexie (EED)
De normen en voorwaarden voor toeleiding van leerlingen naar de vergoedingsregeling dyslexie zijn hier en daar wat aangepast. De voorwaarden en normen zijn landelijk afgesproken. 
Richtlijnen leerlingdossier en Tijdelijke aanpassing toelating diagnostiek.

Neem bij vragen of twijfel contact op met Jaap Schilder. Dat kan overbodig werk en teleurstellingen voorkomen.

Verslag lezen en spellen in ons Samenwerkingsverband 
Vlot en vloeiend lezen en een goede spelling worden steeds belangrijker in onze samenleving. Het SWV Waterland onderkent ook dit belang. Daarom wordt er geïnvesteerd in ondersteuning en middelen om goed leesonderwijs en goede leesresultaten te behalen en te behouden. 

In het tweejaarlijks verslag vindt u een actueel beeld geschetst over de leesresultaten in het SWV Waterland. Daarnaast vindt u informatie over ondersteuning en scholing zoals die binnen het SWV Waterland geboden wordt. Ook informatie over de Dyslexie verklaring bij de overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Verslag leesopbrengsten en ontwikkelingen dyslexie 

Ondersteuning van het lezen en het leesonderwijs
 1. BOUW:
  Sinds januari 2017 heeft het SWV Waterland een contract voor de duur van 5 jaar afgesloten met Lexima voor het programma BOUW. De kosten voor BOUW worden gedekt door het SWV Waterland.

  BOUW is een programma om risicoleerlingen met leesproblemen/dyslexie in een heel vroegtijdig stadium te ondersteunen met BOUW. Met BOUW kan al gestart worden in groep 2. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het aantal risicoleerlingen lezen spectaculair daalt bij de groep leerlingen die met BOUW gewerkt heeft. Een groot voordeel van BOUW is dat de ondersteuning voor een groot deel gegeven kan worden door ouderejaars leerlingen en ouders. Voor meer informatie: https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw en de webinair https://www.lexima.nl/nieuws/sneak-preview-nieuwe-versie-van-bouw
                       

 2. Schoolconsultaties:
  Regelmatig worden wij benaderd door scholen die ondersteuning op maat willen hebben. Mogelijk ligt de analyse van de leespeilingen ten grondslag aan deze ondersteuningsvraag. Vaak zijn dat scholen die doelgerichte vragen hebben als: "Wat heeft onze school met onze kinderen en onze leerkrachten nodig om tot goed leesonderwijs te komen?” We proberen daarom vraag gestuurde informatie, voorlichting en scholing te geven. Daarnaast is het ook mogelijk om individuele leerlingen te bespreken in een vorm van ambulante begeleiding. Zie ook op deze site onder ‘Ambulante Begeleiding Gespecialiseerd Onderwijs’).

 3. Tweejaarlijkse inventarisatie van de leesopbrengsten:
  Om de verbetering van het leesonderwijs meetbaar te maken, vragen wij tweejaarlijks aan de scholen om hun leesresultaten aan ons door te geven. Het effect blijft gelukkig niet uit. Het SWV Waterland scoort boven het landelijk gemiddelde. Bij elke meting blijken we steeds iets beter te scoren. 
Aanvraag EED Traject en Route Dyslexie
1. Vergoedingsregeling enkelvoudige ernstige dyslexie:  
Vanaf januari 2015 kunnen dossiers m.b.t. een aanvraag vergoede diagnosestelling / behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) aangeboden worden bij BOOT. Jaap Schilder verzorgt dan de eerste screening. Hij is in functie als ambulant begeleider van het SWV Waterland en aangewezen om de aanvraag voor EED-zorg te beoordelen. Ook wordt deze ambulant begeleider geconsulteerd door leerkrachten of interne begeleiders voordat de aanvraag wordt gedaan. Bij opvallende op- of onderschrijdingen van de richtlijn 3,6% prevalentie bevraagt de ambulant begeleider als ‘critical friend’ scholen op de kwaliteit  van de ondersteuning bij lees- en spelling-onderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking via de site van het SWV Waterland. Hierdoor hebben ouders en scholen snel toegang tot de benodigde formulieren of verwijzingen naar de mogelijkheden voor een digitale aanvraag

Het is voor het SWV Waterland (en daarmee voor de scholen en ouders) in de praktijk om twee redenen handig om een schematisch overzicht te hebben waarin stapsgewijs de achtereenvolgende activiteiten staan die worden uitgevoerd (van signalering van leesproblemen tot en met doorverwijzing naar EED-zorg).


Op de eerste plaats kunnen het SWV Waterland en de gemeente met behulp van een procesbeschrijving gemakkelijker en gerichter communiceren over de wijze waarop het proces/de route moet worden doorlopen, uitgevoerd, beheerst en eventueel verbeterd. 

Op de tweede plaats wordt duidelijk waar momenten zijn gedurende het proces-/routeverloop waarop het misschien fout kan gaan (‘kritische momenten’); over die momenten maakt men dan specifieke afspraken.

Tevens geeft het voor scholen in overleg met ouders inzicht in het gehele verloop van het proces.

De op de routekaart aangegeven doorlooptijden zijn hierbij een indicatie van de duur van de verschillende stappen in het EED-traject.

Voor aanmelding bij EGES Dyslexie kunt u dit ouderformulier gebruiken. Voor aanmelding bij de OBD Noordwest kunt u dit ouderformulier gebruiken. 

2. Vergoeding aanvullend Dyslexie onderzoek ten behoeve van leerlingen groep 8 (maart 2017):
Leerlingen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling EED, kunnen soms wel dyslectisch zijn. Een onderzoek voor het verkrijgen van een verklaring behoort tot de mogelijkheden. Ook hier gelden voorwaarden. Zo moet de achterstand en de hardnekkigheid van het leesprobleem aangetoond worden. Er vindt een screening in overleg met de OSA medio groep 7 plaats voor leerlingen met aanwijzingen voor dyslexie. Op basis van de screening worden de handelingssuggesties gegeven om voor die leerlingen de ondersteuning op niveau 2 en 3 te organiseren en of te verbeteren. Het SWV Waterland vergoedt de kosten die gemoeid zijn met een aanvullend dyslexieonderzoek, voor kinderen die de NIO hebben gedaan in groep 8. De kosten moeten eerst worden betaald aan de uitvoerder, waarna deze gedeclareerd kunnen worden bij het SWV Waterland met een kopie van de factuur. Voor het aanvullend dyslexieonderzoek zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Welke dat zijn lees je hier. 

Indien scholen inzage willen hebben in hun afzonderlijke resultaten en deze willen vergelijken met de totale resultaten binnen het SWV Waterland, zal deze informatie via Jaap Schilder kunnen worden opgevraagd!

Voor vragen is Jaap Schilder te bereiken op 06-53658244/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en anders via het SWV Waterland op 0299-783483/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Links:

www.stichtingdyslexienederland.nl
www.masterplandyslexie.nl
www.expertisecentrumnederlands.nl
www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl 

Afdrukken

Contact

Purmer Center
Wielingenstraat 135
1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
T 0299-783483, info@swvwaterland.nl

Routebeschrijving Route en adresgegevens Samenwerkingsverband Waterland